Wijzigingen in het zorgstelsel

Vanaf 2022 wordt in de volwassen GGZ gewerkt met het zorgprestatiemodel (bekostiging van jeugdzorg loopt via de gemeenten). Daarmee vervalt het verschil tussen generalistische basis en gespecialiseerde GGZ, hoewel in de komende 2 overgangsjaren het oude en het nieuwe systeem naast elkaar worden gebruikt. 

Het idee is dat hiermee duidelijker zou worden waarvoor betaald wordt als je in zorg bent. 

Psychotherapie wordt vanaf 18 jaar vanuit het basispakket vergoed door de zorgverzekering. Er is in 2022 een wettelijk door de overheid vastgesteld standaard eigen risico van € 385,-. Dit komt voor je eigen rekening en wordt per kalenderjaar door de zorgverzekeraar van je declaraties afgetrokken. 

Het kan ook zijn dat je een hoger eigen risico bedrag hebt afgesproken met je zorgverzekeraar. Dit komt boven op de wettelijke door de overheid vastgestelde € 385,00. 

N.B. als je vanaf november 2022 een aantal therapiesessies hebt die doorlopen in januari 2023 wordt 2 maal het eigen risico aangesproken. 

Afhankelijk van de polis vergoeden niet alle verzekeraars alle zorg. Als je bij De Praktijk in Beweging in behandeling wilt, is het goed te weten dat we gekozen hebben om ongecontracteerd te werken. Sommige zorgverzekeraars hanteren eigen tarieven die lager zijn dan het NZA tarief. Je kunt met onderstaande link opzoeken of jouw verzekeraar ongecontracteerde zorg vergoedt en zo ja voor welk deel. 

https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2021/12/Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2022-Contractvrije-Psycholoog.pdf 

Terug naar het zorgprestatiemodel. Praktisch gezien zullen hoogstwaarschijnlijk door De Praktijk in Beweging één of meer van de volgende zorgprestaties gedeclareerd worden: 

Consulten (diagnostiek- of behandelconsulten) 

Toeslagen (zoals reistijd) 

Overige prestaties (zoals intercollegiaal overleg, onderlinge dienstverlening, rijbewijskeuringen, informatieverstrekking aan derden) 

Deze activiteiten worden zorgprestaties genoemd. Indirecte tijd (rapportage) wordt niet meer apart gerekend, dit wordt verdisconteerd in het consulttarief. 

De Praktijk in Beweging heeft ervoor gekozen het algemene uurtarief (dat lager is dan het door de NZA geadviseerde tarief) niet aan te passen – omdat dit bedrag zo astronomisch hoog is (i.e. € 141,28 per uur) en nog onduidelijk is hoe snel dit wordt terugbetaald voor ongecontracteerde zorg. Op den duur is verhoging van het tarief waarschijnlijk onvermijdelijk, maar zal nooit halverwege een traject worden gedaan. Het tarief waarmee je start, blijft gedurende het hele traject. 

Voordat kan worden begonnen met een traject moet de zorgvraagtypering worden vastgesteld. Daarvoor vult de behandelaar verplicht de HoNOS+ (Health of the Nation Outcome Scales) in. Dit is een vragenlijst met 19 vragen, die als doel heeft om het sociaal functioneren van cliënten in de GGZ in kaart te brengen. Er wordt gescoord op 4 schalen; gedragsproblemen, beperkingen, symptomatologie, sociale problemen. Wij zijn als hulpverlener verplicht om deze vragenlijst in te vullen voor elke cliënt die verzekerde zorg afneemt. 

Vervolgens wordt (aan de hand van de HoNOS+, maar op welke wijze weten we nu nog niet, dat is nog in ontwikkeling) bepaald wat het zorgvraagtype is bij jouw hulpvraag (volg je het nog? De bedoeling was dat het simpeler werd toch?!) 

Dit zorgvraagtype kan classificatie X, Y of Z hebben. Het zal bij De Praktijk in Beweging gaan om zorgtype X waarin de zogeheten ‘gewone mentale stoornissen’ vallen. In 2022 worden er nog geen maximaal aantal sessies gekoppeld aan de zorgtypering, echter verwacht wordt dat dit vanaf 2023/24 wel gebeurt. 

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en moet er sprake zijn van een psychische stoornis volgens DSM 5. Niet alle stoornissen worden vergoed. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Soms wordt dit wel vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Zie daarvoor ook de polisvoorwaarden van je verzekering. 

Mocht je niet willen dat je diagnose of dossierinformatie inzichtelijk is voor je zorgverzekeraar, dan ben je vrij een privacyverklaring in te vullen. In deze folder wordt e.e.a. nog eens uitgelegd.

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf